Algemene voorwaarden 

 

 Overeenkomst 

Indien u zich inschrijft voor gitaarles bij Gitaarschool Uithoorn gaat u een overeenkomst aan met Gitaarschool Uithoorn. U kunt zich inschrijven via het contactformulier. De overeenkomst gaat in op het moment, dat de inschrijving aan u is bevestigd. De rechten en plichten die behoren bij deze overeenkomst zijn op naam en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming. 

 

 Toepassing algemene voorwaarden 

Bij alle vormen van inschrijving verbindt u zich aan onderstaande algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat u tevens de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. 

 

 Vorm van deelname 

Voor individuele- en duolessen gitaar kunt u zich eenmalig inschrijven (abonnement). De inschrijving blijft gelden totdat u de lessen opzegt. Zie paragraaf ‘Opzeggen’ voor de wijze waarop u dit kunt doen. 

 Bevestiging van inschrijving en plaatsing 

- Indien u zich inschrijft voor een individuele- of duoles gitaar ontvangt u zo snel mogelijk een bericht over plaatsing. 

- Indien er geen plaats is, wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt hierover bericht. Indien u niet op de wachtlijst wilt blijven staan, kunt u ervoor kiezen de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

 Prioritering bij plaatsing 

Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, adviseren wij u zich zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

 Tarieven en betalingswijze 

De tarieven voor gitaarlessen bij Gitaarschool Uithoorn voor deelnemers van 21 jaar of ouder zijn inclusief 21% BTW. De startdatum van de cursus wordt hierbij als peildatum gehanteerd. Indien u tijdens de cursusperiode 21 jaar wordt, dan zal er gedurende deze cursus dus geen BTW worden doorberekend. 

 Tarieven (het cursusgeld) De tarieven voor de gitaarlessen zijn terug te vinden op de website. De tarieven gelden wanneer u het cursusbedrag in een keer betaalt. Indien u in meerdere termijnen (twee of vier) wenst te betalen, brengen we u 3% rentekosten in rekening verspreid over de termijnen. Bij latere instroom wordt het cursusbedrag naar rato berekend. Het aantal termijnen wordt daarbij evenredig verminderd. 

Bij de tarieven zijn de volgende kosten niet inbegrepen (tenzij anders vermeld): 

- aanschaf van een gitaar 

- aanschaf van muziekboeken en lesmateriaal 

 Betalingswijze 

Bij Gitaarschool Uithoorn geven wij de voorkeur aan betaling per bank na ontvangst factuur. Vervolgens kunt u zelf bepalen of u het gehele bedrag in één keer of in meerdere termijnen wenst te betalen. 

 Achterstallige betalingen 

Indien de betaling niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van Gitaarschool Uithoorn, zal er twee weken na de factuur datum een herinnering worden verstuurd. Indien er na een maand nog steeds niet is betaald, wordt een 2e herinnering verstuurd. Vervolgens geldt een ingebrekestelling en dan [LV1] volgt overdracht aan de deurwaarder. Alle door Gitaarschool Uithoorn gemaakte kosten van dit proces inclusief de wettelijke rente zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Ook zal, na overdracht aan de deurwaarder, de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit u ontslaat van uw betalingsverplichting. Bij een betalingsachterstand worden aanvullende inschrijvingen niet in behandeling genomen. Indien Gitaarschool Uithoorn foutief incasseert, zal er altijd contact worden opgenomen met de klant en tot terugbetaling worden overgegaan. 

 Opzeggen 

Als u bent ingeschreven voor de gitaarles, dan blijft u ingeschreven tot wederopzegging. Er zijn twee momenten in het jaar waarop kosteloos opzeggen mogelijk is: 

 - wilt u stoppen met de lessen per nieuw cursusjaar, dan zegt u op vóór 1 juni. 

- wilt u de lessen stoppen per 1 januari, dan zegt u op vóór 1 december. 

Wanneer u al een geheel cursusjaar (september t/m juli) les volgt bij Gitaarschool Uithoorn, dan kunt u kosteloos per maand opzeggen. Uw les eindigt dan na een kalender maand volgend op uw opzegging.

 Uitval van lessen 

Bij deelname aan gitaarlessen, die vanaf het begin van het cursusjaar plaatsvinden, wordt een volledig lesseizoen in rekening gebracht. Indien de cursist later begint, wordt het aantal lessen naar rato gegeven en verrekend. Bij uitval van lessen, wegens afwezigheid van de docent, wordt gestreefd naar inhalen van de lessen op een ander moment. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Is de docent meer dan twee weken achtereen afwezig, dan streven we naar vervanging. 

 Afzeggen van een les door de deelnemer 

 Als u een les niet kan volgen. dan verzoek ik u dit zodra het bekend is door te geven via email. 

 Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van een extra les. Alleen bij langdurige afwezigheid door bijv een blessure is restitutie mogelijk.

 Aansprakelijkheid 

Gitaarschool Uithoorn is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Gitaarschool Uithoorn is niet aansprakelijk voor ongelukken.